hosting serwery serwery warszawa
hosting warszawa usługi hostingowe

Regulamin

Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych obowiązujące od 18 grudnia 2002 r.



1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jednostka badawczo-rozwojowa (dalej "NASK") utrzymuje zarejestrowaną nazwę domeny internetowej.

2. Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych (dalej "Zasady") oznacza podmiot (wnioskodawcę), z którym NASK zawarł umowę o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Umowa").

3. Abonent uiszcza, w terminie płatności wskazanym w fakturze, opłatę za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy domeny (dalej "opłata roczna").

ZAWARCIE UMOWY


4. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji nazwy domeny.

5. Rejestracja nazwy domeny wymaga:
a. przesłania przez witrynę internetową NASK lub podmiotu, o którym mowa w punkcie 11, prawidłowo wypełnionego Wniosku o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Wniosek");
b. doręczenia NASK, w terminie siedmiu dni od daty przesłania Wniosku przez witrynę internetową NASK, wydrukowanego, a następnie podpisanego Wniosku w formie pisemnej; dopuszcza się doręczenie za pośrednictwem faksu.

6. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych od doręczenia NASK Wniosku w formie pisemnej.

7. Podstawę odmowy rejestracji nazwy domeny stanowi:
a. prowadzona aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejsze zarejestrowanie,
b. podanie we Wniosku:
(i) nazwy domeny o nieprawidłowej składni,
(ii) nieprawidłowego serwera nazw,
(iii) nieistniejącego w Internecie serwera nazw, z wyjątkiem sytuacji, gdy nazwa domeny zgłaszanej we Wniosku stanowi część nazwy serwera,
(iv) niepełnych lub nieprawdziwych danych,
c.złożenie Wniosku dotyczącego nazwy domeny będącej nazwą województwa, powiatu lub gminy, chyba że wnioskodawcą jest organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego
d.dokonanie zmian w pisemnej formie Wniosku w stosunku do jego formy elektronicznej,
e.doręczenie NASK Wniosku w formie pisemnej po upływie terminu wskazanego w pkt.5b,
f.trzykrotne złożenie Wniosku w formie elektronicznej dotyczącego tej samej nazwy domeny, bez doręczenia jego formy pisemnej,
g.nieusunięcie błędów we Wniosku w terminie wyznaczonym przez NASK.

8. NASK może zwrócić się do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku. Niedoręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

9. Termin pięciodniowy, o którym mowa w pkt. 6, biegnie na nowo od usunięcia błędów, o których mowa w pkt. 7g lub doręczenia NASK Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w pkt. 8.

10. Wysokość opłat rocznych.

Rodzaj Domeny Opłata roczna (w zł)
Domena krajowa:
.pl
200,00 *
Domeny funkcjonalne NASK:
.com.pl, .biz.pl, .net.pl, .org.pl ...
150,00 *
Domeny regionalne:
.waw.pl, ...

50,00 *


Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub całości.

11. Postanowienia dotyczące Wniosku w formie pisemnej nie mają zastosowania do wnioskodawcy lub Abonenta, reprezentowanego przez podmiot, z którym NASK zawarł porozumienie o współpracy w zakresie obsługi rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych. Lista takich podmiotów dostępna jest w witrynie internetowej NASK.

12. Działania lub zaniechania podmiotu, o którym mowa w punkcie 11 odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta, który ponosi również odpowiedzialność wobec NASK za działania i zaniechania tego podmiotu.

13. Abonent korzystający z usług podmiotu, z którym NASK rozwiązał porozumienie o współpracy, o którym mowa w punkcie 11, składa, w terminie wyznaczonym przez NASK, nie krótszym jednak niż okres, za który została wniesiona opłata roczna, oświadczenie co do dalszego obowiązywania Umowy. Niezłożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie Umowy z dniem wyznaczonym na złożenie tego oświadczenia.


ROZSTRZYGANIE SPORÓW


14. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do sądu polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (dalej "Sąd Polubowny") przeciwko Abonentowi, z roszczeniem o zaniechanie naruszania jej praw w wyniku zarejestrowania nazwy domeny, Abonent przystąpi do postępowania mediacyjnego, opisanego w Regulaminie Sądu Polubownego. Jeżeli nie zostanie zawarta pomiędzy Abonentem i osobą trzecią ugoda, kończąca postępowanie mediacyjne, Abonent doręczy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji podpisany zapis na Sąd Polubowny, nie później jednak niż w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

15. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powoduje kolejno:
a. wstrzymanie możliwożści korzystania z nazwy domeny, po upływie 30 dni od terminu wyznaczonego do podpisania zapisu,
b. rozwiązanie Umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem od terminu wyznaczonego do podpisania zapisu.

16. Spory, w których dwie strony posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozstrzygane są przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy |wiatowej Organizacji Własności Intelektualnej, zgodnie z regulaminem tego Centrum. Postanowienia Zasad, dotyczące zapisu na sąd polubowny mają zastosowanie również w przypadku rozstrzygania sporu przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

17. W przypadku poinformowania NASK o istnieniu sporu dotyczącego danej nazwy domeny, zmiana Abonenta tej nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu.

18. NASK wykona orzeczenie sądu rozstrzygające spór pomiędzy Abonentem a osobą trzecią, dotyczący nazwy domeny. W przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, Umowa wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.


OBOWIĄZYWANIE UMOWY



19. Podstawę do rozwiązania Umowy stanowi brak zapłaty części albo całości opłaty rocznej. Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa domeny będzie dostępna. Usunięcie nazwy domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

20. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone na piśmie lub drogą faksową, chyba że Abonent działa poprzez podmiot, o którym mowa w punkcie 11 Zasad.


ZMIANY ABONENTA LUB DELEGACJI NAZWY DOMENY



21. NASK dokonuje zmiany delegacji nazwy domeny lub zmiany Abonenta w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny lub zmianę Abonenta, którego formularz został zamieszczony w witrynie internetowej NASK.

22. Zmiana delegacji nazwy domeny nie zostanie wykonana w przypadku podania przez Abonenta:
a. ciągu znaków nie wskazującego na skonfigurowany serwer nazw,
b. niepełnych lub nieprawdziwych innych informacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE



23. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania NASK o ich zmianie.

24. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw domen NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez wnioskodawcę lub Abonenta.

25. Zmiana wysokości opłat rocznych lub Zasad będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej NASK. Dopuszcza się zawiadomienie Abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.

26. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen obowiązują od dnia 18 grudnia 2002 r. w stosunku do wszystkich Abonentów oraz rejestracji niezakończonych przed ta datą. Postanowienia punktu 14, 15 i 16 wchodzą w życie w dniu 20 stycznia 2003 roku.
serwery warszawa